Kayah – Jestem Kamieniem Lyrics

Zrani³eœ mnie
Ten pierwszy raz
Nie mog³am ju¿
Z³apaæ tchu
Rzuci³eœ we mnie
S³owa kamieniem
A kamien ten
Wbi³ siê g³êboko
Jestem kamieniem
Na podobienstwo twoich s³ów stworzona
Jestem kamieniem
Ja ca³a jestem z twoich s³ów ulepiona
Gdy ranisz mnie
Kolejny raz
Nie czujê nic
Ju¿ nic
I rzucasz we mnie
S³owa kamieniem
S³yszê tylko
Jak kamien uderza o kamien
Jestem kamieniem
Na podobienstwo twoich s³ów stworzona
Jestem kamieniem
Ja ca³a jestem z twoich s³ów ulepiona
Ja jestem kamieniem dla ciebie